Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je  Ing. Ján Ružička – penzión Rosy so sídlom Trokanova 235/1, Myjava. Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva na základe §13 (1) písm. b zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom poskytovania ubytovacích služieb v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností podľa §754 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník.

 

Cezhraničné prenosy

V prípade, že by sa naskytla nutnosť prenosu mimo európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) do krajín, v ktorých ochrana osobných údajov nedosahuje požadovaný stupeň ochrany, vykoná ROSY všetky potrebné kroky na to, aby bola zabezpečená ochrana Vašich osobných údajov na úrovni ochrany vyžadovanej platným vnútroštátnym právom a oznámi vám informácie o takomto prenose a prijatých primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu dotknutých osobných údajov vopred.

Poskytnutie údajov svojim sprostredkovateľom

Upozorňujeme Vás, že z dôvodu skvalitnenia poskytovaných služieb môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté tretím stranám. V prípade využitia služieb tretej stany, príjme ROSY všetky potrebné opatrenia tak, aby takáto tretia strana poskytovala vašim údajom minimálne v rovnakej miere podmienky zabezpečenia ako sú v u nás a v súlade so základnými právami.

Poskytnutie údajov tretím stranám

Niekedy je ROSY povinná poskytnúť vaše osobné údaje tretím stranám, ak jej to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis alebo iný zákonný dôvod. V takomto prípade príjme ROSY opatrenia podľa potreby tak, aby dosiahla čo najvyšší stupeň ochrany podľa konkrétnych okolností prípadu. Upozorňujeme vás, že nie vždy je ROSY nezodpovedná za osobné údaje odovzdané tretej strane. Môže ísť napríklad o situácie kedy ROSY odovzdá vaše údaje Policajnému zboru spôsobom akým to predpisuje zákon. V prípade, že ROSY bude mať možnosť ovplyvniť poskytovanie vašich osobných údajov, príjme všetky potrebné opatrenia tak, aby takáto tretia strana poskytovala vašim údajom ochranu minimálne v rovnakej miere ako sú chránené u nás, ak všeobecne záväzný právny predpis neustanoví inak.

Informačné systémy

Kniha ubytovaných

·               Účelom spracúvania osobných údajov v tomto informačnom systéme je správa a evidencia zoznamu ubytovaných hostí ROSY.

·               Osobné údaje spracúvané v tomto informačnom systéme sú: titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefónne číslo, email. V prípade, že dotknutá osoba je občanom inej krajiny ako Slovenskej republiky, spracúvajú sa najmä tieto osobné údaje: meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu alebo pasu, víza.  

·               Právny základ tohto informačného systému predstavuje ustanovenie čl. 6 bod. 1 písm. c) GDPR (§13, ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

·               V prípade cudzincov je v zmysle § 113 zákona č. 404/2011 z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ubytovateľ povinný pri ubytovaní overiť totožnosť cudzinca; do knihy ubytovaných uviesť pri cudzincovi aj štátnu príslušnosť a dátum narodenia; zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca a doručiť ho policajnému útvaru do piatich dní od ubytovania,

·               ROSY je povinná viesť knihu ubytovaných alebo elektronicky spracovanú evidenciu, ktorá musí obsahovať tieto údaje: meno, priezvisko a dátum narodenia ubytovaného, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu a miesto trvalého pobytu ubytovaného, deň príchodu a deň odchodu ubytovaného,

·               Osobné údaje spracúvané týmto informačným systémom sú poskytované Štatistickému úradu Slovenskej republiky. Pri poskytovaniu osobných údajov Štatistickému úradu Slovenskej republiky dochádza k anonymizovaniu osobných údajov dotknutých osôb.

·               Osobné údaje spracúvané týmto informačným systémom sa neprenášajú do tretích krajín

·               Lehota na uchovanie osobných údajov podľa § 113 zákona č. 404/2011 Z.z. (cudzinci) sú 3 roky od odo dňa poskytnutia osobných údajov policajnému útvaru.

·               Lehota na uchovanie knihy ubytovaných je päť rokov od konca roka, v ktorom bol záznam vykonaný.

 

Online rezervácia

·               Účelom spracúvania osobných údajov v tomto informačnom systéme je poskytnutie možnosti zarezervovať si ubytovanie v ROSY pre tretiu stranu prostredníctvom online formulára na webovej stránke: https://penzionrosy.sk/index.php/kontakt/

·               Právny základ tohto informačného systému predstavuje ustanovenie čl. 6 bod. 1 písm. b) GDPR (§13, ods. 1 písm. b) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

·               Spracúvané osobné údaje sú: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefónne číslo, email.

·               Osobné údaje spracúvané týmto informačným systémom sú poskytované Štatistickému úradu Slovenskej republiky. Pri poskytovaniu osobných údajov Štatistickému úradu Slovenskej republiky dochádza k anonymizovaniu osobných údajov dotknutých osôb.

·               Osobné údaje spracúvané týmto informačným systémom sa neprenášajú do tretích krajín.

·               Osobné údaje sú spracúvané len počas trvania účelu spracúvania, nie však kratšie ako päť rokov od konca roka, v ktorom bol záznam vykonaný.

 

Email

·               Účelom spracúvania osobných údajov v tomto informačnom systéme je rezervácia ubytovania v ROSY a zároveň občerstvenia formou cateringu. Tento informačný systém predstavuje evidenciu cenových ponúk pre interné účely ROSY.

·               Právny základ tohto informačného systému predstavuje ustanovenie čl. 6 bod. 1 písm. f) GDPR (§13, ods. 1 písm. f) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

·               Spracúvané osobné údaje sú: meno fyzickej osoby, e-mailová adresa.

·               Iným subjektom poskytne osobné údaje ROSY, len ak jej to ustanoví platný právny predpis.

·               Osobné údaje spracúvané týmto informačným systémom sa neprenášajú do tretích krajín.

·               Osobné údaje sa spracúvajú do zániku účelu spracúvania.

 

Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom

Platné všeobecne záväzné právne predpisy prinášajú dotknutým osobám viaceré práva vo vzťahu k spracúvaniu ich osobných údajov. Upozorňujeme Vás, že tieto práva môžu byť obmedzené v prípadoch, keď to ustanovuje platný všeobecne záväzný právny predpis.

Ide najmä o právo:

 • na informácie o účele a kategóriách spracúvaných osobných údajov,
 • na opravu, doplnenie, vymazanie osobných údajov,
 • na obmedzenie spracúvania, namietanie spracovania a dĺžky uloženia osobných údajov,
 • na potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje a získanie prístupu k týmto osobným údajom,
 • byť informovaný o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu dotknutých osobných údajov
 • na informácie o tretích stranách, ktorým budú údaje zverené.

 Sťažnosť

Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Návrh na začatie konania (sťažnosť) musí obsahovať:

 • meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis dotknutej osoby,
 • označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
 • predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
 • dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
 • kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa zákona alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila (napr. u Zamestnávateľa), alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Vzor návrhu uverejní Úrad na ochranu osobných údajov na svojom webovom sídle.

Ako dotknutá osoba môžete uplatňovať svoje práva na info@penzion-rosy.sk. V prípade, že máte akékoľvek otázky vo vzťahu k Vašim osobným údajom, neváhajte nás kontaktovať.